מכרז פומבי מס' 6/2017 לעבודות ניקיון במוסדות חינוך בעיר תל אביב – יפו