מכרז פומבי מס' 07/2017 לייצור ואספקת ארוחות ומזון למוסדות חינוך בתל אביב – יפו

שעת הגשת ההצעות כאמור בסעיף 4.2 לחלק א' – כללי במכרז תדחה וההצעות תימסרנה לא יאוחר מיום 25.7.17 בשעה 16:00.

שעת פתיחת המעטפות כאמור בסעיף 4.3 לחלק א' – כללי במכרז תדחה ותתבצע ביום 25.7.17 בשעה 16:30.