מכרז פומבי 7-1/2017לניהול והפעלת מועדוניות גני ילדים בעיר תל אביב יפו

חברת יובל חינוך מודיעה על סגירת מכרז ניהול והפעלת מועדוניות גני ילדים בעיר תל אביב יפו ומבקשת להודות ולאחל הצלחה גדולה למפעילים!

הבהרה לסעיף 4 בנספח ב' 7 למכרז – עדכון מיום 3.8.17
נוכח הבהרות ועדכונים לקול קורא תוכנית ניצניםבסעיף 4לנספח ב' 7 – תוספת סייעת שנייה בכיתת צהרון לגילאי טרום טרום חובה/טרום חובה המונה 30 ילדים ומעלה – אינה במימון המפעיל.

תיקון סעיף 16 בנספח ב' 7 למכרז – עדכון מיום 2.8.17:
בסעיף 16לנספח ב' 7 – רכז פדגוגי – בהיקף ההעסקה, במקום 3.7 שעות שבועיות לכיתת צהרון יבוא 8 שעות חודשיות לצהרון.

עדכון 31.7.17
מועד הגשת ההצעות כאמור בסעיף 12 (2) להזמנה יוארך וההצעות תימסרנה לא יאוחר מיום 3.8.17 בשעה 16:00.
יובהר כי אין באמור לעיל לגרוע בזכותה של החברה להאריך בכל עת וככל שתמצא לנכון את המועדים הנ"ל, בהתאם להוראות המכרז.

תשובות לשאלות הבהרה – עדכון 30.7.17
תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס' 7-1/2017 לניהול והפעלת מועדוניות גני ילדים בעיר ת"א- יפו

עדכון – 27/07/2017
מועד פרסום התשובות לשאלות הבהרה כאמור בסעיף 10 (3) להזמנה יוארך עד ליום 30.7.17 .
אשר על כן, מועד הגשת ההצעות כאמור בסעיף 12 (2) להזמנה יוארך וההצעות תימסרנה לא יאוחר מיום 2.8.17 בשעה 16:00.
יובהר כי אין באמור לעיל לגרוע בזכותה של החברה להאריך בכל עת וככל שתמצא לנכון את המועדים הנ"ל, בהתאם להוראות המכרז.

עדכון
מועד פרסום התשובות לשאלות הבהרה כאמור בסעיף 10 (3) להזמנה יוארך עד ליום 27.7.17 .
אשר על כן, מועד הגשת ההצעות כאמור בסעיף 12 (2) להזמנה יוארך וההצעות תימסרנה לא יאוחר מיום 1.8.17 בשעה 10:00.
יובהר כי אין באמור לעיל לגרוע בזכותה של החברה להאריך בכל עת וככל שתמצא לנכון את המועדים הנ"ל, בהתאם להוראות המכרז.

עדכון
מועד פרסום התשובות לשאלות הבהרה ידחה ליום 24.7.17.