הכרה ע"י משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשנת תשפ"ג-

הורים יקרים,

ברצוננו לעדכנכם כי נוהל פתיחת מוטב למתן לקבלת הנחות בגין השתתפות בצהרוני הגנים בתל אביב יפו  בשנה"ל תשפ"ג פורסם ביום ה 7/9/2022

כל מפעילי צהרוני הגנים בעיר עודכנו והחלו בהליך ההכרה.

טרם ניתן להגיש בקשות, מיד עם סיום הליך ההכרה וקבלת סמלי המוסד, כלל הפרטים הרלוונטיים יועברו אליכם הן באמצעות מפעילי הצהרונים והן על ידנו בפרסום באתר.