חברי דירקטוריון

#שםתפקיד
1עו"ד מורן מאירייו"ר הדירקטוריון
2מר אהרון פישר, רו"חיו"ר ועדת ביקורת, חבר ועדת מכרזים
4מר גל שרעבייו"ר ועדת כספים, חבר מועצת העיר
5גב' דליה פרחיחברת ועדת כספים ומכרזים, חשבת ומנהלת מח' כספים – מנהל חינוך
6מר משה חיים חבר מועצת העיר
7מלי חזקיה גטהנציגת ציבור
8אדם קרן, עו"דנציג ציבור
9מורן שחף, רו"חיו"ר ועדת מכרזים, חברת ועדת ביקורת, רו"ח, סגנית חשב מנהל בת"ש והנדסה בעת"א
11מוריה שלומותחברת ועדת מכרזים, חברת מועצת העיר
12רועי אלקבץ, רו"חחבר ועדת ביקורת, חבר מועצת העיר
13גב' ברכה סמונציגת ציבור
14גב' שירלי רמון ברכה מנהלת מינהל החינוך בעת"א
15אריק סיטון, ד"רנציג ציבור
16יזהר קנה, רו"ח רו"ח מבקר
17גלית גורדון, רו"חרו"ח מבקר
18אלון עמיתרו"ח מבקר פנים
19אבי קטקומנהל לשכת התאגידים
20מיכל ריטה גפני (אביבה)
מנהלת ממשל תאגידי
21אורית שבתאימבקרת העיריה