חברי דירקטוריון

 שםתפקיד
1עו"ד מורן מאירייו"ר הדירקטוריון ,יו"ר ועדת מכרזים
2מר אהרון פישר, מנהל מח מכרזים והתקשרויות בעת"איו"ר ועדת ביקורת, חבר ועדת מכרזים
3מר ארנון גלעדי, משנה לראש העירחבר דירקטוריון
4מר גל שרעבי, חבר מועצת העיריו"ר ועדת כספים, חבר ועדת מכרזים
5גב' דליה פרחי, חשבת ומנהלת מח' כספים – מנהל החינוךחברת ועדת כספים
6מר יצחק כהן, חבר מועצת העירחבר דירקטוריון
7גב' לי זוהר, נציגת ציבורחברת ועדת מכרזים
8מר ליאור אבירם, מנהל מחלקת תמחיר ומכרזים בת"שחבר ועדת כספים, חבר ועדת מכרזים
9רו"ח מורן שחף, סגנית חשב מינהל בת"ש והנדסה, עת"אחברת דירקטוריון
10רו"ח מיכאל אורדיאנסקי, נציג ציבורחבר ועדת כספים, חבר ועדת ביקורת
11הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העירחבר דירקטוריון
12הרב נתן אלנתן, חבר מועצת העירחבר דירקטוריון
13גב' עדי וינברג, נציגת ציבורחברת ועדת ביקורת
14גב' שירלי רמון ברכה, מנהלת מינהל החינוך בעת"אחברת דירקטוריון
15רו"ח אמירה פזמשקיפה מטעם וועד ההורים המרכזי