חוק חופש המידע לציבור

חברת יובל חינוך בע"מ פועלת בהתאם להוראות החוק, מדיניות עירונית, חוזרי מנכ"ל ובשקיפות מלאה תוך הנגשת מידע בעל חשיבות ציבורית לציבור, לרבות בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח – 1998 (קישור לחוק)

מכוח החוק הציבור זכאי לקבל מידע מהחברה בכפוף למגבלות המפורטות בחוק.

לקבלת מידע, יש לשלוח את טופס הבקשה (קישור לטופס) בצירוף קבלה על תשלום האגרה בהתאם לקבוע בתקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט – 1999  (קישור לתקנות)  לממונה על יישום החוק בחברה, גב' מעיין שטייף, עו"ד באמצעות דוא"ל: maayan@yuvalchi.co.il
דרך הטיפול בבקשה, מסדר השיקולים שיילקחו בחשבון ע"י החברה בבדיקת הבקשה ואמות המידה שעליה לפעול על פיהן נקבעו בחוק.
לחברה יש פרק זמן של עד 30 יום להודיע למבקש המידע מה הוחלט לגבי בקשתו וקיימת אופציה להארכת התקופה ב- 30 יום נוספים.
טופס הבקשה ימסר ליועץ המשפטי של החברה.