בעלי תפקידים במטה החברה

שםמשפחהתפקידשלוחהמייל
אוריתקרובינר מנכ"לית910oritkrubiner@yuvalchi.co.il
חגיתויגודמןמנהלת אגף החינוךhagit@yuvalchi.co.il
מעיין שטייףיועמ"ש 911maayan@yuvalchi.co.il
זהרקצירמנהל תחום משאבי אנוש ושכר909zohar@yuvalchi.co.il
אביבהבן דודמנהלת מחלקת שכר902aviva@yuvalchi.co.il
חנינגרחשבת שכר903chani@yuvalchi.co.il
איריסכהןחשבת שכר904iris@yuvalchi.co.il
אסתי רוזנשטייןחשבת שכר928estie@yuvalchi.co.il
חןרזנאויחשבת שכר 932chen@yuvalchi.co.il
אמירשדמיסמנכ"ל כספים921amir@yuvalchi.co.il
אמירהפנחסמנהלת חשבונות ראשית908amira@yuvalchi.co.il
אירנהסון שפירובקרית פרויקטים915irena@yuvalchi.co.il
לירוןלסריבקרת פרויקטים906liron@yuvalchi.co.il
סיוןאברהםמנהלת חשבונות934sivan@yuvalchi.co.il
סופיהגרינשפוןמנהלת חשבונות912sofia@yuvalchi.co.il
מיקואשכנזימנהל אגף תכנון פרויקטים913miko@yuvalchi.co.il
יצחק סיניאנסקי בקר פרויקטיםItzik@yuvalchi.co.il
טונימערבימנהלת חשבונות 905toni@yuvalchi.co.il
הילה שרוןמנהלת יחידת הפיקוח והבקרהhila_s@yuvalchi.co.il
מיטלמצמברמפקחת גני הילדים917meital@yuvalchi.co.il
שמרית כהן רודמןמפקחת גני הילדיםshimrit_c@yuvalchi.co.il
רינתנמנירכזת רשותית בתי ספר930rinat@yuvalchi.co.il
שירי מאירוןמנהלת "יובל בגן"925shiry@yuvalchi.co.il
שלומיתסמדג'האחראית מילוי מקום "יובל בגן"907shlomit@yuvalchi.co.il
מורן היימןדיאטנית קלינית 939moran@yuvalchi.co.il
נוי הודיה שלוםתזונאית יחידת הפיקוח גני ילדיםnoyh@yuvalchi.co.il
פאולההיזמיתזונאית יחידת הפיקוח בתי הספרpaula_h@yuvalchi.co.il