הכרה על ידי משרד התמ"ת

כל הפרטים לטובת הכרה ע"י משרד התמת יופיעו באתר מיד עם פרסומם עי משרד העבודה