הכרה על ידי משרד הכלכלה (תמ"ת)

בעקבות העיכוב של משרדי התמ"ת בהוצאת סמלי מוסד המוכרים על ידם, אושרה ארכה להגשת ההורים ל 31.12.20

הארכה מתייחסת רק לצהרונים שטרם קיבלו סמל תמ"ת נכון ליום 1.12.20.

יהיה ניתן להגיש בקשה להכרה כפי שיפורט להלן-

בקשות להשתתפות בשכר לימוד (שאלונים) יוגשו באופן מקוון בלבד באמצעות אתר האגף למעונות יום:

  1. הגשת בקשה מקוונת: https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getHtmlForm.aspx?formType=daycare%40moital.gov.il
  2. הגשת בקשה להשתתפות (מידעי): https://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/Registration/Pages/subsidization.aspx

בקשות להשתתפות בשכר הלימוד:

יש להגיש את בקשת התמיכה לא יאוחר מיום 22.05.2021. לאחר מועד זה לא יטופלו הבקשות ולא תינתן זכאות לתמיכה. להלן הנחיות בדבר החזר רטרואקטיבי של שכר הלימוד בצהרונים לשנת הלימודים תשפ"א:

  1. סכום ההשתתפות בהתאם לדרגת הזכאות יינתן להורים אך ורק החל  מהחודש שקדם לחודש בו התקבלה בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד במוקד (או תאריך כניסת הילד לצהרון ,המאוחר מבניהם.)

לתשומת הלב 

במידה והבקשה הוגשה לפני יום ה-22.5.2021  ונדרשו ההורים להשלים מסמכים חסרים – על המסמכים החסרים להתקבל במלואם לא יאוחר מתאריך ה-30.6.2021.

במידה ולא יתקבלו המסמכים עד מועד זה, תיבחן הבקשה על סמך המסמכים הקיימים ויתכן ובקשת הסבסוד תסורב.

ככל שיחול שינוי במועד זה, הוא יפורסם על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  ויעודכן באתר באמצעות דף זה.

לשאלות בנוגע לתהליך קליטת השאלונים והטיפול בקביעת הדרגות, יש לפנות אל חברת טלאול הזמינים בטלפון:

2969 *  מטלפון נייד או 1222969 מטלפון קווי

 

לתשומת הלב :

לבקשת התמיכה תתבקשו לצרף את המסמכים:

  1. נספח 6 : בקשה והצהרה לקביעת זכאות להשתתפות בשכר לימוד
  2. אישור קבלה למעון/משפחתון/צהרון – תשפ"א  2020-21

 

קבלת מסמכים אלו:

  • עבור צהרונים המופעלים על ידי יובל חינוך (בקבוצת "ניצני יובל") ניתן לקבל מסמכים אלו בפניה אלינו באמצעות דוא"ל  : meital@yuvalchi.co.il

או בטלפון: 03-6211900

  • עבור צהרונים המופעלים על ידי מפעילים פרטיים יש לפנות למפעיל

לאחר קבלת דרגה:

אגף התשלומים מעודכן בדרגה באופן אוטומטי על ידי המערכת המקוונת של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

עם העברת הכספים על ידי המשרד, תעודכן ההנחה על ידי אגף התשלומים – הורים זכאים יקבלו על כך הודעה באמצעות מסרון/דואר אלקטרוני

לבירורים נוספים ניתן לפנות לאגף תשלומי חינוך