הכרה על ידי משרד הכלכלה (תמ"ת)

ניתן להגיש בקשות להשתתפות בשכר לימוד (שאלונים) באופן מקוון בלבד  באמצעות אתר האגף למעונות יום:

www.employment.molsa.gov.il

תהליך קליטת השאלונים והטיפול בקביעת הדרגות, מתבצע ע"י חברת טלאול הזמינים בטלפון:

*2969 מטלפון נייד או 1222969 מטלפון קווי

בקשות להשתתפות בשכר הלימוד לצהרונים:

  • בקשות שיוגשו מיום ה-1/1/2019 סכום ההשתתפות בהתאם לדרגת הזכאות יינתן להורים אך ורק החל מהחודש שקדם לחודש בו התקבלה בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד במוקד או תאריך כניסת הילד לצהרון, המאוחר מבניהם. לדוגמא: עבור בקשה שהתקבלה במהלך חודש פברואר תיקבע זכאות החל מחודש ינואר בהנחה וההורים עומדים בכל דרישות מבחנים אלו.
  • יש להגיש את בקשת התמיכה לא יאוחר מיום ה-22/05/2019 . בקשות שיוגשו לאחר מועד זה לא יטופלו ולא תינתן זכאות לתמיכה. ככל שיחול שינוי במועד זה, תעודכנו על כך בהודעה נפרדת.
  • היה והבקשה הוגשה לפני ה-22/05/2019 ונדרשו ההורים להשלים מסמכים חסרים – על המסמכים החסרים להתקבל במלואם לא יאוחר מתאריך ה-22/06/2019. במידה ולא יתקבלו המסמכים עד מועד זה, תיבחן הבקשה על סמך המסמכים הקיימים ויתכן ובקשת הסבסוד תסורב. ככל שיחול שינוי במועד זה, תעודכנו על כך בהודעה נפרדת.
  • לבקשת התמיכה יש לצרף את המסמכים:
  1. נספח 6 : בקשה והצהרה לקביעת זכאות להשתתפות בשכר לימוד
  2. אישור קבלה למעון/משפחתון/צהרון – תשע"ט 2018

ניתן לקבל מסמכים אלו בפניה אלינו באמצעות המייל shirly@yuvalchi.co.il או בטלפון: 03-6211926

 

לאחר קבלת דרגה:

  • אגף התשלומים מעודכן בדרגה באופן אוטומטי על ידי המערכת המקוונת של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
  • עם העברת הכספים על ידי המשרד, תעודכן ההנחה על ידי אגף התשלומים – הורים זכאים יקבלו על כך הודעה באמצעות מסרון/דואר אלקטרוני
  • לבירורים נוספים ניתן לפנות לאגף תשלומי חינוך