רציונל אוגדן נהלים

חברת יובל חינוך הינה הגוף המסייע לבתי הספר בניהול המערך הכספי שלהם ובהפעלת פרוייקטים התוספתיים המתקיימים בהם. כללי העבודה של חברת יובל חינוך מול בתי הספר ומול המחלקות השונות בעירייה, כוללים פירוט האחריות בנושאים הכספיים וההתקשרויות, ומוגדרים בחוזה הפעלה שבין העירייה לחברה.

ואלה הנושאים בהם מסייעת חברת יובל חינוך לבתי הספר:

  1. פדגוגיה, תרבות וספורט- הפעלת פרוייקטים לתגבור לימודי ולהעשרה על-ידי העסקת חברות ועובדי וראה.
  2. כספים- ניהול חשבונות הבנק של בתי הספר, בקרה על הרישום החשבונאי של כספי בית-הספר לרבות תקבולים (רישום המחאות והוראות קבע), ובכלל זה תשלומים לספקים, בקרה על תקציב בית הספר ותזרים המזומנים. ביצוע פעולות הקשורות לפקודות מס הכנסה (העברת ניכויים במקור למס הכנסה לגבי עובדים שיועסקו במסגרת החברה, מתן דווחים רלוונטיים לשלטונות).
  3. שיפוץ, רכש ואחזקה- ביצוע פעולות שיפוץ ורכש ביוזמת בית הספר ובתאום עמו.
  4. חוזים- חתימה על חוזים בשם בית הספר עבור שירותים שיינתנו לבית הספר כדוגמת: השכרת חדרים, קבלני ניקיון, הפעלת חברות לתגבור לימודי ולהעשרה, ביצוע שיפוץ ורכש.
  5. יעוץ משפטי וביטוחים- הפניית נושאים המצריכים ייעוץ משפטי או נושאים הקשורים לביטוח לגורמים מתאימים, ומתן תשובה לבית הספר.
  6. תרומות- טיפול בתרומות, רישום ומיסוי.

האישורים להפעלת הפרויקטים התוספתיים ולפעולות הפדגוגיות בהקשר זה, המתקיימות בבתי הספר ניתנים אך ורק באמצעות מינהל החינוך בעירייה ומשרד החינוך.

במסגרת עניינים זו, חברת יובל חינוך מהווה הגורם המבצע או לחילופין המסייע לבתי הספר בביצוע, זאת כאמור בכפוף לאישור תקציבי החתום על-ידי מנהל הפרויקט מטעם העירייה והחשב.

בנוסף, המחלקות המקצועיות במנהל החינוך: בינוי ואחזקה, הצטיידות ואספקה, שירותים מינהליים, ספורט, היסעים, מחשוב ומידע וכו'- הן הגורם המקצועי המייעץ מלווה ומנחה את בתי הספר ואת החברה בתפעול ובביצוע הפרויקטים השונים.