מכרז מסגרת פומבי מס' 03/2021 – לביצוע עבודות ניקיון במוסדות חינוך בעיר תל אביב- יפו